කෙටිකාලීන හෝ දිගුකාලීන විශ්වාසවන්ත ඇසුරු කිරීමට ගැහැණු ළමයෙකුට හෝ 40 ට අඩු කාන්තාවක්.රහස්‍ය භාවය ආරක්ෂා කරමි. ඒකාකාරී ජීවිතයෙන් මිදී සතුටක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යද? 💯විශ්වාසවන්ත 💯රහසිගත👌👫 දිගුකාලීන හෝ 👫 කෙටි කාලීන ඇසුරක් සොයන ගැහැණු ළමයෙක්ට හෝ කාන්තාවකට. 👩 ✅💯 පෞද්ගලිකත්වය 💯 ආරක්ෂා කරනු ඇත. ✅whatsapp හරහා සම්බන්ධ වී විශ්වාසය තහවුරු කරගත හැක ❤Hotel Visit Only ❤

I am Shane (Malabe)

Hi There! I’m a university student in malabe area. Very clean, young and good looking 24 years old boy. If you looking for someone who’s trustworthy i’m the guy. Feel free to contact me through whatsapp. 💯 Secured and confidential.. Don’t worry about your privacy 💯 secured!. 👩🌾 Only ladies/ women/ girls 😁 Not interested in Gents. I like to enjoy like with someone who like enjoy freely. if you’re good looking and clean can consider the long term relationships too. Hotel visits only because i’m not doing this as my job and for my safety. I do like to spend my leisure time with someone. Also only 1 appointment per day. 👩🌾 If you’re clean and young i’m your man 🥰 Feel free to contact me through whatsapp only

📱📱0718699419


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න