0773868501 තාරක පීරිස් නම් මෙම පුද්ගලයා විසින් ලංකා ඇඩ් නිලධාරියකු ලෙස ව්‍යාජ ලෙස පෙනී සිටිමින් ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු සහ මුදල් ඉල්ලා සිටිමින් පවතී

මොහු අප ආයතනයට කිසිම ලෙසකින් හො සම්බන්ධ නැති හොරෙකි

ඔබගේ කිසිදු පෞද්ගලික තොරතුරු හෝ මුදල් මෙම හොරට ලබා දීමෙන් වළකින්න

0773868501 මංචන තාරක පීරිස්


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න