📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

𝗙𝘂𝗹𝗹 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 & 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 (𝗩𝗶𝘀𝗶𝘁 𝗢𝗸)

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


👐𝗛𝗲𝗹𝗼 𝘀𝗶𝗿👐"

Girl friends experience ekak ganna danma enna,

♣️𝘋𝘦𝘩𝘪𝘸𝘢𝘭𝘢 [දෙහිවල]
♣️𝘈𝘵𝘵𝘪𝘥𝘪𝘺𝘢 [අත්තිඩිය]
♣️𝘙𝘢𝘵𝘩𝘮𝘢𝘭𝘢𝘯𝘢 [රත්මලාන]
♣️𝘔𝘢𝘩𝘢𝘳𝘢𝘨𝘢𝘮𝘢 [මහරගම]
♣️𝘕𝘶𝘨𝘦𝘨𝘰𝘥𝘢 [නුගේගොඩ]
♣️𝘒𝘰𝘩𝘶𝘸𝘢𝘭𝘢 [කොහුවල]
♣️𝘏𝘢𝘸𝘢𝘭𝘰𝘬𝘤𝘪𝘵𝘪𝘺 [හැවලොක්‌සිටියි]
♣️𝘉𝘢𝘮𝘣𝘢𝘭𝘢𝘱𝘪𝘵𝘪𝘺𝘢 [බම්බලපිටිය]

𝗙𝘂𝗹𝗹 𝗦𝗲𝗿𝗳𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗮𝗰𝗸𝗮𝗴𝗲
⏰1 Houar, 👉 Rs.15000 & 55$
⏰2 Houar, 👉 Rs.20000 & 75$
⏰3 Houar, 👉 Rs.25000 & 90$
⏰4 Houar, 👉 Rs.30000& 110$

⏰Night,10 Hour 👉35000 & 125$
⏰Full Night 12Hour 👉40000 & 145$

🌹 𝘎𝘪𝘳𝘭 𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥 𝘦𝘹𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘰𝘬.
🌻 𝘓𝘪𝘤𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘥 𝘚𝘶𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘬.
🌹 𝘉𝘰𝘰𝘣𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘈𝘯𝘦𝘭 𝘰𝘬.
🌻 69 𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘬.
🌹 𝘉 𝘵𝘰 𝘉 𝘢𝘯𝘥 𝘕𝘶𝘳𝘶 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘢𝘨 𝘰𝘬.
🌻 𝘓𝘪𝘱 𝘬𝘪𝘴𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘈𝘯𝘺 𝘢𝘭𝘭 𝘱𝘳𝘴𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘬