🫶 ලස්සන සදු ගෙන් සුපිරි HAPPY ENDING FULL BODY MASSAGE එකක් 🫶
🪷 28 YEARS OLD BEAUTIFUL TEEN GIRL
🪷 VERY CLEAN AND FRIENDLY
🪷 SPA KANDY PILIMATHALAWA
☎️ 0774222613
🫶 FULL BODY MASSAGE WITH HAPPY ENDING RS 1500/=
🍟 CLEAN AND SAFE PLACE
🍟 HIDDEN CAR PARKING


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න