🫶 මසකට ලක්ෂ 5 ක් උපයන්න කාන්තාවන් සදහා පමණි 🫶.
🪷 අගහිඟ කමට තිත....
🪷 ඔබත් ලස්සන අවංක කාන්තාවක් ද?
🪷 මේ ආරාධනාව ඔබටයි.
🌻 අපගේ ආයතනයේ නැවතී සේවය කිරීමට කැමති කාන්තාවන් දැන්ම අමතන්න
☎️ 0741720210 මධු
🌻 නවාතැන් පහසුකම් සමග ආහාර නොමිලේ.
🌻 කොට්ටාවේ පිහිටි ඉතා ආරක්ෂිත ස්ථානයකි.


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න