🐔 සුදුයි ලස්සනයි කෙට්ටුයි 🐔
🫶 REAL PHOTO 🫶 SLIM BODY
🫶 WHITE SKIN 🫶 BEAUTIFUL BOOB'S
🫶 RED NIPPLE'S 🫶 HOT PUSSY
🐥 SEXY BEAUTY WITH BETTER FOR YOUR SATISFACTION.
🐦 Hi I'M DINU දිනූ
🐦 30 YEARS OLD
🐦 SEXY & VERY FRIENDLY BEAUTIFUL GIRL
🐬 TODAY SPECIAL SERVICE🐬
🦀 FULL SERVICE 1 HOUR 1 SHOT RS 6500/=
🐔 SUCK WITH CONDOM
🐔 ANY POSITION OK
❌ NO LIP KIS ❌NO ANAL
🐔 BOOB'S SUCK OK
🐔 PUSSY LICKING OK
🐋 CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM
🐋 HIDDEN CAR PARKING
🐥 PLEASE CALL GENUINE CUSTOMER
🐥 0727716309
🐾 LOCATION 🐾 RATHNAPURA RD HORANA


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.