✅ මෙම දැන්වීම අප ආයතනය මගින් VERIFIED ✅ කර ඇති බැවින්, මුදල් ගෙවීමට බිය නොවන්න. Lanka Ads ✅
❦ Hi
❦ I'm sithumi vihanga
❦ 20 Age
❦ This is a my real pic

➻ Audio verification free
➻ 300/= video verification lt can be deducted from the package 0742919200

✺.No photo share
❋ No Full Service,,,

🍃my packges 🍃

❡. 5 min - 500/= boobs show
❡. 10 min - 1000/= boobs show and pussy show
❡. 15 min - 2000/=boobs play and pussy play with fingering
❡. 20 min - 3000/= voice and boobs play, pussy play with fingering , Anal play
❡. 30 min - 4000/= voice and boobs play,pussy with fingering ,Anal play

⚚Hot Live cuple sex 👩‍❤‍👩
( boy and girl )

❦. 5.min - 1000/= Sucking
❦. 5 min - 1000/= Licking
❦. 10 min - 2500/= sound , sucking , boobs kiss , fucking
❦ . 15 min - 3500/= Licking , sucking , boobs kiss , fucking , hot sound
❦ .30 min - 4500/= Licking ,sucking ,lips kiss ,boobs kiss , fucking ,feeling sound....

. ✺Bank payment only

👉 බොරු slip එවීමෙන් වළකින්න.ඔබ විසින් එවන slip මා online හරහා පරීක්ෂා කරන බැව්න් නිකරුණේ කාලය බොරු slip එවීම සදහා වැය නොකරන්න..☑

💫 whatsapp පමණක් සම්බන්ධ වන්න..❦❦❦0742919200


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න