🛑 දිනපතා කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගතකරන ඔබගේ මනිසික හා ශාරීරික විඩාව සුවපත් කරගැනීමට අවශ්‍යද?

🌗 Full Body Massage
🌗 Head Massage
🌗 Foot Massage
🌗 Oil Massage

🛑 Rs 1500/=

👉 දක්ෂ සුරූපී තෙරපිවරියන් ඔබට සේවය කිරීමට සූදානම් Age 20 to 28

☎️ 0775115060
☎️ 0713646522

❌ No Sex ❌

🌗 Minuwangoda | Kotugoda
🌻 මිනුවන්ගොඩ | කොටුගොඩ


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න