🌹මම නිෂී මම ඉන්නේ මහරගම මගේ PRIVATE COMFORTABLE APARTMENT එකේ ෆුල් සර්විස් WITH බොඩි TO බොඩි මසාජ් එක 5000/= ඇත්ත ෆෝටෝ 📷එක මේ දාලා තියෙන්නේ එන්න ඔයා දැන්ම 🌹

💖HI DEAR 🌹
🌹AM NISHI 💖
💖MY AGE 27🌹
🌹THIS IS MY REALL PICTURE 📷
🌹FULL SERVICE WITH BODY to BODY MASSAGE ❤️
💖RS 5000/=🕧
🌹1 HOUR 1 TIME WITH COMFORTABLE APARTMENT ROOM 🕧
🌹AM AT MAHARAGAMA 🚘
🌹MY PRIVATE COMFORTABLE APARTMENT APARTMENT 👍
💖CAR PARKING WITH GOOD CLEAN SEFTY COMFORTABLE PLEACE🚘
🌹0767537171 📲

💖මම නිෂී 🌹
🌹මම ඉන්නේ මහරගම 🚘
💖මගේ පුද්ගලික COMFORTABLE APARTMENT එකේ👍
🌹මගේ වයස 27 ❤️
💖මේ මගේ ඇත්ත ෆෝටෝ එක 📷
🌹ෆුල් සර්විස් WITH බොඩි TO බොඩි මසාජ් ❤️
💖RS 5000/=🌹
🌹1 HOUR 1 TIME COMFORTABLE APPARTEMENT 🕧
💖0767537171 📲
🌹LIMITED APPOINTMENT ❤️
🌹එන්න මම ඉන්නවා නිදහසේ මගෙත් එක්ක ටිකක් කතාකර කර ඉදලා ඔයා සතුටුවෙනගමන් මාවත් සතුටුකරලා යන්න LIKKING, SAUKING WITH ENJOY
මහරගමට 🚘එන්න මට කෝල් එකක් ගන්න📲 මම ඉන්නවා ඔයා එනකම් බබෝ 👍COME ENJOY & RELEX 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න