🌹මම නිෂී මම ඉන්නේ මහරගම මගේ PRIVATE COMFORTABLE APARTMENT එකේ ෆුල් සර්විස් WITH බොඩි TO බොඩි මසාජ් එක 7000/= ඇත්ත ෆෝටෝ 📷එක මේ දාලා තියෙන්නේ එන්න ඔයා දැන්ම 🌹

💖HI DEAR 🌹
🌹AM NISHI 💖
💖MY AGE 27🌹
🌹THIS IS MY REALL PICTURE 📷
🌹FULL SERVICE WITH BODY to BODY MASSAGE ❤️
💖RS 7000/=🕧
🌹1 HOUR 1 TIME WITH COMFORTABLE APARTMENT ROOM 🕧
🌹AM AT MAHARAGAMA 🚘
🌹MY PRIVATE COMFORTABLE APARTMENT APARTMENT 👍
💖CAR PARKING WITH GOOD CLEAN SEFTY COMFORTABLE PLEACE🚘
🌹0767537171 📲

💖මම නිෂී 🌹
🌹මම ඉන්නේ මහරගම 🚘
💖මගේ පුද්ගලික COMFORTABLE APARTMENT එකේ👍
🌹මගේ වයස 27 ❤️
💖මේ මගේ ඇත්ත ෆෝටෝ එක 📷
🌹ෆුල් සර්විස් WITH බොඩි TO බොඩි මසාජ් ❤️
💖RS 7000/=🌹
🌹1 HOUR 1 TIME COMFORTABLE APPARTEMENT 🕧
💖0767537171 📲
🌹LIMITED APPOINTMENT ❤️
🌹එන්න මම ඉන්නවා නිදහසේ මගෙත් එක්ක ටිකක් කතාකර කර ඉදලා ඔයා සතුටුවෙනගමන් මාවත් සතුටුකරලා යන්න LIKKING, SAUKING WITH ENJOY
මහරගමට 🚘එන්න මට කෝල් එකක් ගන්න📲 මම ඉන්නවා ඔයා එනකම් බබෝ 👍COME ENJOY & RELEX 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.