🚯 පිරිමින් ඇමතීමෙන් වළකින්න 🚯
💙 මා ඇරුදු 35 ක ව්‍යාපාරිකයෙකි
❤️ මා හට කෙටිකාලීන හෝ දිගුකාලීන ඇසුරකට විශ්වාසවන්ත තරුණියක් අවශ්‍යව ඇත.
💚 ඉතා විනෝදකාමී සිහින් සිරුරක් හිම් රූමත් තරුණියක ට ආරාධනා.
🧡 මුදල් ගෙවීම කල හැකිය.
☎️ අමතන්න 0715613829
💯 විශ්වාසය හා ආරක්ෂාව 100%


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න