💆 අවු 30 ත් 45 ත් අතර කාන්තා ඔබ සදහාම වෙන් වූ සුවිශේෂී සම්භාහන සේවය
🪬 100% රහස්‍යභාවය සහ ආරක්ෂාව
👣 ඔබගේ ස්ථානයට පැමිණ සේවාව ලබා දිය හැක.
👣 මාගේ පුද්ගලික එපාර්ට්මන්ට් එකට පැමිණ ද සේවාව ලබා ගත හැකිය දෙහිවල වැල්ලවත්ත
👧 කාන්තාවන් සදහා පමණි
☎️ 0743697822
🫶 BODY TO BODY HAPPY ENDING MASSAGE
💆 FULL BODY MASSAGE
💆 HEAD MASSAGE
👣 FOOT MASSAGE
👧 REALAX MASSAGE
💆FULL BODY MASSAGE FOR WOMEN💆
💆 Exclusive massage service for women between 30 and 45 years old
🪬 100% privacy and security
👣 Can come to your location and provide the service.
👣 The service can also be availed by coming to my private apartment, Dehiwala Wellawatta
👧 For women only
☎️ 0743697822
🫶 BODY TO BODY HAPPY ENDING MASSAGE
💆 FULL BODY MASSAGE
💆 HEAD MASSAGE
👣 FOOT MASSAGE
👧 REALAX MASSAGE


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.