🛑 දිනපතා කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගතකරන ඔබගේ මනිසික හා ශාරීරික විඩාව සුවපත් කරගැනීමට අවශ්‍යද?
🌗 Full Body Massage
🌗 Head Massage
🌗 Foot Massage
🌗 Oil Massage
⭐ Steam Bath

🛑 FULL BODY MASSAGE Rs 1500/=

👉 දක්ෂ සුරූපී තෙරපිවරියන් ඔබට සේවය කිරීමට සූදානම් Age 19, 23, 26, 34
☎️ 0775115060
☎️ 0713646522
❌ No Sex ❌ No Visit

🌗 Minuwangoda | Kotugoda
🌻 මිනුවන්ගොඩ | කොටුගොඩ


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.