🛑 මිනුවන්ගොඩ පීල්ලවත්ත New Spa Full Body Massage
🛑Young and Cute Beautiful Girls
🛑Girls Selection Available

👉Full Body Massage Rs 1500/=
👉Foot Massage
👉Head Massage
👉Relaxing Massage
📞 0701453145
📞 0775218702
🛑 ක්‍රිෂාණි

BRANCH .
මීගමුව - 0762642693
සීදුව ( ආයුර්වේද ) - 0765687962
පන්නල - 0763111209
කුරුණෑගල - 0777258988
සුහදශීලී සේවය ..!


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න