🍁මගෙන් ඔයාට ගතට වගේම හිතට දැනෙන්න සුපිරිම සුපිරි Full Body Massage එකක් දාගන්න දැන්ම එන්න
🍁Entrance Fees Rs 1300/=
🌻 Real Full Body Massage
🌻 Very Clean and Beautiful Girl
🏵️ Full Body Massage
🏵️ Full Body Oil Massage
🏵️ Girl Tips Rs 2000/=
🌼 Body to Body Massage
🌼 Happy Ending Feeling Massage
🌼 Realax Massage
🌼 Head Massage
🌼 Foot Massage

🍁 Clean and Safe Place
🍁 Hidden Car Parking
☎️ 0729638803
🍁 Location Matale | මාතලේ


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න