🈳මීගමුවේ අලුතින් ආරම්භ කළ SPA ආයතනයක සම්භාහන කටයුතු සදහා තරුණ කාන්තාවන් ඉක්මනින් අවශ්‍යව ඇත.
🈳අමතන්න 0740009429
🈳අප ආයතනය විදේශිකයන් විශාල වශයෙන් පැමිණෙන මීගමුවේ සුන්දර පරිසරයක පිහිටා ඇත.
🈳මාසිකව ද්‍යිනිකව ඉතා ඉහළ ආදායමක් උපයා ගත හැකිය
🈳පළපුරුද්ද අනවශ්‍යයි
🈳ආරක්ෂාව 100%
🈳ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයට PART-TIME හෝ FULL-TIME ලෙස සේවය කළ හැකිය
එන්න අපගේ ආයතනයේ අලුත්ම සාමාජිකාවක් වී ජීවිතය ජය ගන්න


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.