🫶 මගේම PRIVATE APARTMENT එකේ ඔයයි මමයි විතරමයි
🫶 බයක් සැකක් නැතිව හිතේ හැටියට සතුටු වෙන්න එන්න
♥️ FULL SERVICE 1 SHOT
💗 RS 5000/=
♥️ FULL SERVICE 2 SHOTS
💗 RS 7000/=
🪷 HI I'M THARUSHI 33 YEARS OLD
🪷 CHUBBY AND BEAUTIFUL GIRL
🫶 PRIVET APARTMENT
📍DEHIWALA, MOUNT LAVINIA
📍දෙහිවල, ගල්කිස්ස
☎️ CONTACT 0703900617
💗 BIG BOOB'S 💗 BIG BACK SIDE
💗 CLEAN AND FRESH GIRL
❌ NO ANAL ❌ NO LIP KISS
♥️ BOOB'S SUCK OK
♥️ PUSSY LICKING OK
♥️ SUCK WITHOUT CONDOM
Full service DEHIWALA Chubby Girl Full Service full service


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.