🐔අලුතෙන්ම වැඩට ආපු ලස්සන පුංචි කෙල්ල 🐔 සුදුයි ලස්සනයි කෙට්ටුයි 🐔
🌻 FULL SERVICE Rs 6500/= SHORT TIME WITH ROOM
🔥 SLIM BODY 🔥BEAUTIFUL BOOB'S 🔥RED NIPPLE'S 🔥SMALL & ROSE LIP PUSSY👄
🔥 WHITE SKIN ❤️‍🔥ROUND ASS
🌻 Hi I'M CHATHU
🌻 25 YEARS OLD
🌻 Hot Figure Cute Girl
🌻 100% Real Photo
🌻 I am Very Clean and Friendly Funny Girl
🌻 I am Doing Full Service in My Best
🍁 Location: WENNAPPUWA
🐦 මම චතු වයස අවුරුදු 25
🐦 මේ මගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක
🐦 මෙහි සඳහන් කර ඇති සියලුම විස්තර සත්‍ය වේ
🐦 අද මම ඉන්නවා
🍁 වෙන්නප්පුව
☎️ Please Kindly Call Me Only Genuine Clients 0717348115 🐦
🌻 FULL SERVICE Rs 6500/= SHORT TIME WITH ROOM
🍁 Pussy Linking Ok
🍁 Doggy Style Ok
❌ No Anal ❌No Visit
🌻 VIP GENTLEMEN MOST WELCOME
🌻 HIDDEN CAR PARKING AVAILABLE
🌻 VERY CLEAN & SAFE HOTEL ROOM
FULL SERVICE CHILAW FULL SERVICE HALAWATHA හලාවත


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.