වෙනස්ම ආකාරයේ පාටියක් , ලස්සන Model කෙනෙක්
Party and hot girls for Genuine(vip)customers only.

💃 Genuine couple party for singles and couples Music Dance Food drink couple Game and more fun

💃 Hot modeling girls ( genuine customers only) Hotel and appartment visit only

Please contact Mr.Rayan 0703889538


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.