🪷 අලුතින් ආරම්භ කරන ලද කොතලාවල , මාලඹේ Nelu SPA ආයතන සදහා පුහුණු නුපුහුණු තෙරපිවරියන් අවශ්‍යයි.

සම්භාහන කටයුතු සදහා

⭐ Nelu Spa නෙලූ ස්පා

🪷 දෛනිකව 15000 ඉහළ ආදායමක්

⭐මාසිකව ලක්ෂ 3 ට වැඩි ආදායමක් අනිවාර්යෙන්ම⭐

🪷 නැවති සේවය කල හැකි තෙරපිවරියන් අවශ්‍යයි.

⭐ආහාර හා නවාතැන් නොමිලේ

☎️ 0783300007 ☎️ 0753333318
☎️ 0764726799

🪷 ඉතා පිරිසිදු ආරක්ෂිත ස්ථානයකි


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.