ර්‍❤🌹රෑ දිසි ස්පා ❤🌹තරුණ මහලු සියලු මහතුන් සදහා මේ ඇරයුම .....
😘අප ස්පා ආයතනයෙන් ඉතා සුහද ශීලී සේවාවන් ලබා ගැනීම සදහා ඔබත් පැමිනේන්න.
ලස්සන තරුණ ගැහැනු ළමුන් සේවය සදහා ඇත 🤩
💥යතුරුපැදි කරුවන් 🛵 සදහා විශේෂ මුහුණු සත්කාර
⭐ඔබගේ මුහුනට වදින කුණු,දුහුවිලි ඉවත් කර අව් රශ්මියට 💥පිලිස්සුන සම පැහැපත් කර මැරුනු සම ඉවත් කර ගැනීමට එන්න අප හා එක්වන්න තරුණ ලස්සන මුහුණක් ඔබට ලබා ගත හැක.
massage with fase scrub Rs 2000/😍
ශරීර සම්බාහනය පමණක් Rs 1500/ 💆 happy ending ඇත .ඉතා සුරක්ෂිත වාහන නැවතීම්,කම්ෆටබල් rooms ,
ඔබට කැමති ආකාරයට අවශ්‍ය සේවාවන් ලබාගත හැක.
Three sam Rs2500/(only feelings & massage )panishment massage call 🔥line 0715829815 . ☎ **


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.