මම කසුන් නිදහසේ ෆන් එකක් ගන්න කොයි කෙල්ලද අකමැති නේද ජීවීතේ කිසිදා නොවිදපු අත් දැකීමක් විදින්න කැමති කෙනෙක් විමසන්න..එහෙනම් මෙන්න වෙලාව..ඕනෑම කාන්තාවන් සදහා පමනයි .,වෙනස් විදිහට වෙනසක් ගන්න.
රට කාන්තාවන් සහ ලෙස්බියන් අයටත් පුළුවන් දැන්ම අමතා වෙනසක් ගන්න.
පිරිමි අය අමතන්න එපා..0716526377


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.