හෝමාගම මාකුඹුර ❤️‍🔥FULL SERVICE 💗6,000/= ( WITH OUT ROOM)📲0777376983

Super Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


හෝමාගම මාකුඹුර ❤️‍🔥FULL SERVICE 💗6,000/=(WITH OUT ROOM) 📲0777376983

💯Healthy, don’t worry about that 😊Foreign & Local customers are welcome🥰
🚩 LOCATION 🚩
HOMAGAMA හෝමාගම

🙏 Hello Friends
🧜Im 26 years old Hot Girl
💯My real Photo Attached

➖➖My pacages➖➖

✨Full Servise 1h 6,000/- withOUT room
🌙 FULL NIGHT 30000/-

💐SAFTY VERY CLEAN ROOM
➖➖➖➖➖➖➖➖
🌙 Night ok
🚗 Visit ok

➖➖my conditions➖➖
🍆with Condom suck
🌙Night ok
🍸 🚬 Drink & smoking ok
❌No A.NA.L
❌no lipkiss

❤️‍🔥අපි දෙන්නම එකතු වෙලා අදරෙන් Fun එකක් ගමු. දැන්ම call එකක් දීල එන්න💘

📲0777376983