📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

හොරු බොරු නැති genuine cam service එකක් ගන්න එන්න මන් ගාවට.ඔයාට ආස විදිහට සැප මන් ලග 💦❤️

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


I'm shenali 😘

💜24yers old 🧚‍♀️

sexy figure and slim body💋

This my real photo & am genuine girl

My number 👉📱0776097490


හොරු බොරු නැති genuine cam service එකක් ගන්න එන්න මන් ගාවට.ඔයාට ආස විදිහට සැප මන් ලග 💦❤️

______ My Live package ______


අවුරුදු 20 වඩා වැඩි අය පමණක් සේවාව ලබා ගන්න.


👅Verification video = 300
👅Audio call free


😷 NO FACE 😷

💋OFFER PACKAGE😊


😘10 mint = 2000 /= ( toy fun / nude dance)

😘15 mint = 3000/= ( juse com out / bra pnty dance )

😘20 mint = 4000 /=( sree dance / toy and juse com out)

😘30 mint = 5000 /=( half face / juse toy bra panty saree dance )


💋Normal show 💋


1️⃣5mint =500 /= (boobs/pusy ply / voice feeling )

2️⃣ 7 mint = 700( boobs/pusy fingring/ voice feeling )

3️⃣10 mint =1000/= ( boobs /pusy fingring /anl show /voice)

4️⃣12 mint =1200/= (boobs/pusy/fingring/voice )

5️⃣15 mint =1500/= (boobs/pusy/fingring /anl /voice)

6️⃣20 mint =2000/= (boobs/pusy /anal /hard tok)

7️⃣30 mint= 3500/=( lips full body)


📞Audio Fun 📞Hard tolk feeling sound 💋

❤️ 5 minit = 300/=
❤️ 7 minit = 500/=
❤️ 10 mint = 800/=
❤️ 12 minit =1000/=
❤️ 15 minit =1300/=
❤️ 20 minit =1800/=


💃Saree dance💃

💃10 mint = 2000/=
💃15 mint = 3000/=
💃20 mint = 4000/=
💃30 mint = 5000/=


💦 Juse com out 💦

💦10 mint = 1500/=
💦15 mint = 2000/=
💦20 mint = 3000/=


💰Deppsit

Bank &Ez cash available


බොරු slip එවීමෙන්
වළකින්නF