හොමාගම ගොඩගම පාදුක්ක මාකුබුර full service කොන්ඩම් නැතුව suck කරනවා

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


100% genuine full service

Please call genuine coustemers only

Hi gentlemens
My name is sadali
I do 100% genuine full service
My age is 37 i am looking young hot girl

My service location

❤️Homagama
❤️Godagama
❤️Padukka

My service details

1shot with room 5000/=

😍No
😍Suck with condom ok
😍No lip kiss
😍I give you 100% gf experience
😍Full friendly service

Please call me genuine coustemers only

0781807277