හැමදාම ශ්‍රි ලාංකික එකම විදියටමද😆🥱 .. රොමෑන්ටික් ආදරනීය වෙනසක් එක්ක කරන්න කැමති අයට තමයි මේක.

Normal Ad

 
NEW
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


KANDY.... මහනුවර

හැමදාම ශ්‍රි ලාංකික එකම විදියටමද😆🥱 .. රොමෑන්ටික් ආදරනීය වෙනසක් එක්ක කරන්න කැමති අයට තමයි මේක. අර අසහනෙන්ම ආපු ගමන් කන්න හදන අයට නම් මං හරියන්නෙ නැතිවෙයි. 💞💞💞

** Genuine ,Educated and hot Sexy
NEW Girl...

🤝 DATING
👀 LIVE FEEL CAM ( HD Quality )

•• If you are looking for a pretty
young girl for a good service good
take care and make you relax

•• Yes that is me.
Contact me if you want a fantastic
service.

📞 Contact Me in WhatsApp
077 2885375

💞 Hi, lovers!

I'm a ARALIYA

Im a cute girl with a Sexy figure , Pretty smile Natural breasts an slim body. You saw them already, my pictures are 100% real.

Age🗓:26 y.e
Height 💫: 171
Weight🏋️‍♀️: 49kg
Foot size 👣:40
Boobs size🎈: B cup
Genitalia : 😋Fully shaved
Skin tone : White
Nationality : Sinhala
Languages👌: Sinhala, English
No 🍻🍷🍁 🚬 🧊

👉 My services

•• Licking Deep Licking
•• Blowjob & Suck without condom
•• Kiss boobs , French kiss , Lick
Kiss , Lip to lip
•• Shower together with condom
and good massage body to body
massage erotic !
•• Anal ok Extra LKR 1000/=
per shot
•• Hard Core , Soft Core

🫰 My rates

•• 45 Mins 🫰LKR. 6000/= 20$
( 01 Shot )

•• 60 Mins 🫰LKR. 8000/= 27$
Including B2B massage & all
charges (01 shot )

•• 90 Mins 🫰LKR. 12000/= 40$
Including B2B massage & all
charges ( 02 Shots )

**For all packages, the above amount
is inclusive of room charges.

❌ No visit - No full night

🫰 Cam rates

•• 10 Min LKR 2000/= 8$
•• 15 Min LKR 2500/= 9$
•• 20 Min LKR 3000/= 10$

☛ Orginal pics attached and thats me so if u wish to get my service only contact me on whatsapp & if im free ill reply ✔