📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

🫦හායි. ඔයාගෙ විඩාබර .වෙහෙස මහන්සිය නිවග්ගන්න එන්න අපිළගට

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


🫦හායි. ඔයාගෙ විඩාබර .වෙහෙස මහන්සිය නිවග්ගන්න එන්න අපිළගට


service and Cam service

🔥Nem. Nethuli

🔥Age 23

💦boob suck
🌻likin ok
🌻lips 💋 ok
🌻full body likin ok
🌻 visit ok
🌻 Anal ok

🔥 hotell room
🔥 girl , Visit also ok !1st advance 3500/=

Location

Visit eriyaa.
වැ ල්ලවත්ත
දෙහිවල
කළුබෝවිල
කොහුවල
නුගේගොඩ

My Location

මහරගම
පන්නිපිටිය

🕐 Short times

ᴡɪᴛʜ ʀᴏᴏᴍ

💦1.30Hur - 9500
💦2h - 12,000

🕐 Long time

⭕Full Night - 18.000
⭕Full Day - 30,000

⭕Night time - 7.00pm10.00.am

📸 Cam Service 📸

5ᴍɪɴ -1500
10min-2000
15min-3,000
30mins - 4,500

ʟᴇꜱʙɪyᴀɴ ꜰᴜʟʟ ꜱʜᴏᴡ
30ᴍɪɴ .4000/=

3ꜱᴀᴍ ꜰᴜʟʟ ꜱʜᴏᴡ
30ᴍɪɴ-5000\=