සුහද ආරාධනාවයි For ladies vacation job

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


සුහද ආරාධනාවයි
vacation job

වයස අවුරුදු 30 වන මා
නිවාඩුව ගත කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇත.
මා සමග විනෝදයෙන් ගත කිරීමට මාස දෙකක කාලයකට( වයස 20/30 අතර විවාහක/ වැන්දඹු/දික්කසාද/අවිවාහක තරුණියකටආරාධනා කරමි)
යුගදිගේ සතුටක් නැති කපල් එකක් වුවද කමක් නැත.
Tp..0771642306