සුපිරි සැපක් 😘 Live Cam සේවාව

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Hiii ! I'm Dinu,

Age 29 🍒

Whatapp Live Cam Show 🍑

Clear Video Call

Audio verification Free ⭐

Video verification Rs 500
(This amount will be deducted from the service you obtain)
(ඔබ සේවාව ලබාගන්නේනම් පසුව මෙම මුදල අඩුකරනු ලැබේ)

My Packages ⭐

🔰 10 Minutes 1000 - Full Body Show and Play

🔰 15 Minutes 1500 - Body show and play with hot sound

🔰 20 Minutes 2000 - Full Body show and play with hot sound (Anything you want)

Ez Cash Only 💵

වයස අවු: 18 අඩු අය සදහා මෙම සේවාවන් ලබාදෙන්නේ නැත ⚠️
Below Age 18 : Not providing services ⚠️

Don't ask falsely for nothing 🚫 Ask only those who need my service ⚠️
නිකරුනේ බොරුවට ඉල්ලන්න එපා 🚫 මගේන් සේවාව අවශ්‍ය අය පමණක් ඉල්ලන්න⚠️

•Genuine Customer Only

📲 0723992557 Whatsapp