සුපිරිම Massage එකකට 😍සුපිරිම කෙල්ලො ඉන්න😍සුපිරිම place එක 👌👌👌👌 -Colombo 05-

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


සුපිරිම Massage එකකට 😍සුපිරිම කෙල්ලො ඉන්න😍සුපිරිම place එක 👌👌👌👌
-Colombo 05-

🌸Full Body Massage 2000/=
🌸ලංකාවෙ තියෙන සුපිරිම කෙල්ලො ඉන්න සුපිරිම place එක
🌸Selection එකට Girls ලා 12 ක් 😱😱😱😱
🌸අවුරුදු 19 - 25 ත් අතර ඉතා සුරූපී තරුණියන්
🌸පැය පුරාවටම හොදම body massage එකක් එක්ක සුපිරිම Feeling එකක්
🌸A/C rooms
🌸Hot water
🌸Hidden Car Park
🌸Very Safety Place
🌸Very clean place

එකපාරක් ආවොත් හැමදාම එන්න හිතෙනව 100%😱😱😱😱😱

ඉක්මනට කතාකරල appointment එකක් ගන්න
0117062415