මෙම සේවාවන් 20 වැඩි අය සඳහා පමණි

Hi,😘
I'm CHALANI
25 year MY NUMBER 0710195214
Real photo attached 😘
No Full Service,,,
I'm doing without face cam show☺️
Call me now to get lovely and trustfull service 😍😘

🍒5 minutes package
🌹 Bobos show,Rs 500

🍒10 minutes package
🌹bobos show pussy play Rs 1000/=

🍒My special pakeg 🍒

🍇10 minutes package
🍷bobos play pussy play with toy and hot talk 2000/=

🍇15 minutes package
🍷bobos play, pussy play with toy ,anal show romantic talk and lips 💋 show 2500/=

🍇20 minutes package
🍷bobos show pussy play with toy anal play(with fingering)romantic talk and lips 💋 show 3000/=

🍁10 minute femdom service verry dirty talk 2500/=
🎙 audio fun 10 minutes 800/=

👉audio verification free

👉 Already verified on tthis site.
👉If you need video verification, i will charge.Rs.300/

Rs.300ක් වැනි සුළු මුදලක් ගෙවා vedio verification ලබා ගැනීමට කාරුණික වන්න.නිකරුනේ video verification ඉල්ලා ඔබගේත් මගෙත් කාලය අපතේ නොයවන්න.

👉Payment
💰 Bank transfer
💰 Ez Cash

🚫No photo sharing.attached photo is my real one.so Pls don’t ask.

👉 Please send me screen shot or photo of slip after payment.
🚫 බොරු slip එවීමෙන් වළකින්න.ඔබ විසින් එවන slip මා online හරහා පරීක්ශා කරන බැවින් නිකරුණේ කාලය බොරු slip එවීම සඳහා වැය නොකරන්

👉 Please bs kind enough to contact via whatsapp.
👉 Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වීමට කාරුණික වන්න.
♥️ My whatsapp number- 0710195214


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න