📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

❤️ සුදු බොල කෙල්ලෙක් Live Cam Show📷❤️

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


👩‍💼Live Cam Service 📷✅
💟 සුදු බොල කෙල්ලෙක් එක්ක Live cam show💟

නම විහාගි....
වයස 29
My Service Price

✅Minits 5=1000(උඩ,කය යට පෙන්වීම)

✅Minits10=2000(උඩ කය කලව පෙන්නා සතුටු කිරිම)

💟Minits20=3000=(ඇනල් පෙන්නවා,යට ඇගිල්ල මගින් සතුටු කිරිම)

💟Minits30=4000(ඇනල් සමග යට පෙන්නවා ටෝයිස් මගින් සතුටු කිරිම)

💟පැයට=5000(ඔබට කැමති පරිදි සේවයක් ලබා ගත හැක With face ලබා ගත හැක)
වෙරපි ලබා ගැනිමට 300දමා ලබා ගන්න

✅✅✅✅✅Hot cam girl👅💋🔥
100% Real photo attached❤️💋Friendly service🥰
My Details➡️
Name Malisha....
👱‍♀️25 age
My package Details➡️
❤️5️⃣𝕄𝕚𝕟𝕦𝕥𝕖𝕤 1000
💋🔟 𝕄𝕚𝕟𝕦𝕥𝕖𝕤 2000
🔥2️⃣0️⃣ 𝕄𝕚𝕟𝕦𝕥𝕖𝕤 3000
👉3️⃣0️⃣ 𝕄𝕚𝕟𝕦𝕥𝕖 𝕒𝕦𝕕𝕚𝕠 𝕗𝕦𝕟 4000

📽Video verification 300/-
📞Audio verification free

Location 🌍✅📷
📲 0778673572

👉Service not allowed under 🔞👈(වයස අවුරැදු 20 ට අඩු අය ඇමතීමෙන් වලකින්න 📵 සේවාවන් නොදෙමි ❌)