📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

සැපට ආස අයට ආසම විදියට සැප , ඔයාට ඕනි කොහොමද මං දෙන්නම් ඒ විදියට...😋

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


#Hi_Dear...🌼


Am___shashi🍓
මම ශෂී°°

🐼22year
මට වයස 22🧚

Am verified girl°°°👌


🐋___Live pakeg___💥

This my real photo & am jenuin girl…👌


සැපට ආස අයට ආසම විදියට සැප , ඔයාට ඕනි කොහොමද මං දෙන්නම් ඒ විදියට...😋


1️⃣Boobs & pussy full body show
🌴500: 5 Minit

2️⃣Full body show with pussy fingering
🌴 1000- 10 Minit

3️⃣Full body show pussy fingering jus out, hot sounds
🌴2000: 15 Minit


5️⃣Panty Bra Show
🌴1500: 10 Minit
6️⃣Golden shower with fingering
🌴10 minit : 1700

7️⃣ Bath show with fingering
🌴10 minit 2000


🧚බොරු slip එවීමෙන් වලකින්න...☝️


🍓 Video verified 200


💰 Deposit°°°
Bank & Ez cash only 🏧


Thanks you...🍎