සමීප සම්බන්ධතාවක් සදහා යුවතියකට ඇරයුමක්

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Hi Girl or Lady this invite for you.

I am in Thalangama stay along in my apartment 36 years and handsome. I am doing an executive job in privet company.
looking for good girl or single lady for secret relationship.
She should be less than 30 and height no more than 5-2 thine and pretty also free (with out any connections) and willing to travel. If you are interested
Please call me or whats up 0756273060

Do not call Prostitutes'/Married Women/Boys or couple to waste time.

සමීප සම්බන්දතාවයක් සදහා යුවතියකට ඇරයුම්
තලංගම පදිංචි මා දැනට පුද්ගලික ආයතනයක විදායක ශ්‍රේණියේ රැකියාවක නිරතවන අවරුදු 36 යක ඉතා පැහැපත් අයෙකි. වයස අව්රුදු 30 ට සහ උස 5.2 ට අඩු සිහින් ප්‍රියමනාප යුවතියකට සමීප ඇසුරකට ඇරයුම්. විශ්වාසය ඉහලින් සුරකිමි.
අවශ්‍යනම් ඉගෙනීමට සහ නවාතැන් ලබාගැනීමට මුදලින් උදව්කල හැක.
Please call me or whats up 0756273060

අවකව ඇසුරු කරන්න කැමති විස්වාසවන්ත නිදහස් සංචාරය කිරීමට කැමති, රහසිගතබව උපරිමයෙන් රකිනයුවතියක් / කාන්තාවක් මට කතා කරන්න
කරුණාකර ගණිකාවන් / සැමියන් සිටින කාන්තාවන් / දැනටමත් වෙනත් සම්බන්දට ඇති අය කතා කරන්න එපා