🍑වෙනස් විදියේ සැපක් ගන්න දැන්ම whatsapp මැසේජ් එකක් දාන්න.💥🍑💋

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


🫣.21 years old white skin sexy girl 🍑 Real photo 💯✅
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💥No full service
💥.no photo share
💥with out face only
💥.AUDIO verification free
💥.video verification Rs.200 pay It can be deducted from the package
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
𝘁𝗿𝘂𝗲 𝗱𝗲𝘁𝗮𝗶𝗹𝘀100%✅(ඇඩ් එක verify කරලා තියෙන්නේ.සේවාව නොලැබුනොත් මුදල් ආපසු ගැනීමට හැක.)

🥵එක පාරක් අරගෙනම බලන්න.💋ආයේත් ගන්න හිතේයි.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴.Bank payment only✅
🔻.Boc Bank
🔻.commercial Bank only
💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋
💥My packages
❀.single package (girl )
❀.couple package (girl ..21 and boy 24..)
➖➖➖➖➖➖➖➖


💠 SINGLE PACKAGE (Half face add 2000/=)

🔹5 MIN - 600/= BOOB'S ONLY 👙

🔹 10 MIN - 1000/= BOOB'S AND PUSSY SHOW 👙

🔹 15 Min - 2000/= BOOB'S PLAY , ANAL SHOW , PUSSY PLAY WITH FINGERINGS AND FEELING VOICE (🩳👗)

🔹 20 MIN - 4000/= BOOB'S PLAY , ANAL SHOW , PUSSY PLAY WITH FINGERINGS AND FEELING VOICE (🩳👗)

🔹 min 30 - 5000/= BOOB'S PLAY , ANAL SHOW , PUSSY PLAY WITH FINGERINGS AND FEELING VOICE (🩳👗)
-----------------------------------------------
🤪 SPECIAL PACKGES
------------------------------------
💠 BRA , PANTY , DRESS CHANGING PACKGE 🩳👗👙
🔸 5 MIN 1000/=
🔸10 MIN 2000/=
🔸15 MIN 3000/=
🔸 20 MIN 5000/=
-----------------------------------------------
💠 GOLDEN SHOWER PACKGE ( BATHING )
🔹.10 MIN 2500/=
🔹 15 MIN 3000/= (FULL SHOW)
🔹 20 MIN 4000/=(FULL SHOW)
🔹 30 MIN 6000/= (FULL SHOW) 🧼
---------------------------------------------
💠 DANCING SHOW WITH HOT FEELING 👙
🔹.5 MIN - 1000/=
🔹 10 MIN - 2000/=
🔹 15 MIN - 3000/=
------------------------------------------------
💠 BATHING & DANCING SHOW
🔹 5 MIN - 1500/=
🔹10 MIN 3000/=
🔹15 Min 4500/=
♥️.20 Min 5500/=
------------------------------------------------
🥵juice come out fun special package 💋👅
5min =1500
10min=2500
15min=3500

🥵ANAl SHOW 👅
5min =1000
10min =1600
15min 3000 (Anal show,B00Bs,PuSSy FINGERING )

🛑Send the package you want for easy identification

💠 HOT LIVE COUPLE SEX 👩‍❤️‍👨 (ටික කාලයකට නවතා ඇත.)

💠 නිකරුනේ කෝල් ගැනීමෙන් වලකින්න.

( නිකරුනේ කෝල් කරන අය සහ නිකරුනේ ප්‍රශ්න අසන බොරු කරන අය BLOCK කරනු ලබයි)

💥.whatsapp only 0713646910
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
thank you 🫣💋
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖