විශේෂ නිවේදනය. Special announcement.

Banner Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


වයස අවුරුදු 18ට අඩු පුද්ගලයින් විසින් මෙම වෙබ් අඩවියේ දැන්වීම් පළ කිරීම / මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදකි.

ඔබ වයස අවුරුදු 18ට අඩු කිසිවකුගේ දැන්වීමක් පළ කරන්නේ නම්, එම දැන්වීම්කරුගේ සියලු විස්තර ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට ලබාදීමට අපි බැඳී සිටිමු,

එබැවින් හිතාමතාම එවැනි දැන්වීම් පළ කිරීමෙන් වළකින්න.

තවත් කෙනෙකුගේ සිත් රිදවීමේ අරමුණින් දැන්වීම් පළ කිරීම ද දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදකි.

නියත වශයෙන්ම එවැනි දැන්වීම් පලකරන්න අයගේ සියලුම විස්තර අප විසින් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ට ලබා දෙනු ඇත

Posting of advertisements on this website / access to this website by persons below 18 years of age is a punishable offence.

If you post an ad of anyone under the age of 18, we are obliged to provide all details of that advertiser to the Police Department of the Democratic Republic of Sri Lanka, so please refrain from posting such ads deliberately.

Posting advertisements with intent to offend another is also a punishable offence.

We will certainly provide all the details of such advertisers to the police department