ප්‍රථම විවාහයෙන් නීත්‍යානුකූලව වෙන් වී සිටින මා හට අවංකව ආදරයෙන් සිටිය හැකි කාන්තාවක් අමතන්න
මම අනුර දයාරත්න
වයස අවුරුදු 43 යි
වයස්භේද නොසැලකේ
ආගම්බේද නොසැලකේ
අවු 40 ට අඩු
වන්දබු හෝ දික්කසාද කාන්තාවක් අමතන්න 0703893414


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න