0779685023 / 0774220803 මෙම දුරකථන අංක සහ මහජන බැංකුව 148200170043986 S. Jeans ගිණුම් අංකය ද ව්‍යාජ බැවින් කිසිදු මුදලක් අදාල ගිණුමට දැමීමෙන් වළකින්න. ලයිව් කැම් සේවාව ලබා දෙනවා කියා දැන්වීම් පළකොට මුදල් ලබාගෙන ඔබව Block කරනු ලැබේ. දැනට මහජන බැංකුව වෙත පැමිණිලි කර මෙම බැංකු ගිණුම අක්‍රීය කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න