වයස අවුරුදු 21 ට අඩු පුද්ගලයින් මෙම සේවාවන් ලබාගැනීමෙන් වලකින්න...

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


මම අයේෂා
මගේ වයස .33

Iam Ayesha
33 years old
I do Live Cam show

🎈My Packages🎈

💞 05 minute Rs.600/=👉 (full body show )

💞10 minute Rs.1000/=👉 (full body show B.oobs playing)

💞15 minute Rs.1500/= 👉(full body show B.oobs & playing)

💞20 minute Rs.2000/= 👉(full body show B.oobs & playing with hot voice)

💞30 minute Rs.3500/= 👉(full body show B.oobs & playing with hot voice)

⛔NO pto sharing ❌
🏷Video verification Rs.200/=🏷𝕎𝕙𝕒𝕥𝕤 𝕒𝕡𝕡 𝕠𝕟𝕝𝕪👉

සුහද සිලි කතාකර විස්වාසසයන් ඇසුරු කිරීමට

My Whatsapp number ( මගෙ පොන්නමිබර් එක )

☎ 0743095647 whatsapp
Audio And Video call