ලස්සන ගෑනු ලමයි 2ක් ගෙන් සුපිරි සැපක් ගන්න

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


ලස්සන ගෑනු ලමයි 2ක් ගෙන් සුපිරි සැපක් ගන්න

වර්ශා & සදූ
වයස අවුරුදු 29 & 32
ලස්සනම ලස්සන කෙල්ලො දෙන්නෙක්

🔵 FULL SERVICE
🔵 SUCK OK WITH CONDOM
🔵 BOOBS SUCK OK
🔵 LIPS KISS

🔴 HAPPY ENDING MASSAGE
🔴 FEELING MASSAGE
🔴 RELAXING MASSAGE
🔴 2 IN 1 MASSAGE ( GET 2 GIRLS AT 1 TIME )

පැය 2කට රු 5000 කෙල්ලො දෙන්නම WITHOUT ROOM

නුවර NUWARA KANDY

0705126303
0757226445

CLEAN AND SAFE SPA
SEPARATE ROOM
HIDDEN CAR PARKING
WITH ATTACHED BATHROOMS

හැඟීම් වලට ඉඩ දෙන්න... අදම අප වෙත පැමිණෙන්න.