ඉමගිර ස්පා ආරුප්පල නුවර
VERY CLEAN AND SAFE PLACE
HOT & YOUNG CUTE GIRLS
FULL BODY MASSAGE
HEAD MASSAGE
FOOT MASSAGE
ඔයා කැමති ගැහැණු ළමයෙක් තෝරාගෙන මෙම සියලු සේවාවන් අත්විඳින්න රු 1500 ක් පමණි
සුහදශීලී අවංක තෙරපි වරියන්
ගෙවන මුදලට උපරිම සේවය
ENTRANCE FEES RS 1500/=
0761988310 / 0752395140
IMAGIRA SPA ARUPPOLA KANDY


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.