🛑 මොරටුවේ ඔබට සුවිශේෂී දීමනාවක් 🛑

🟢 රුපියල් 1200 ගැහැණු ළමුන් දෙන්නෙක් ගෙන් එකවර Full Body Massage එකක්

🌈 අවු 20 සිට ඉහළට ලස්සනම ලස්සන හුරබුහුටි දඟකාර කෙල්ලෝ රාශියක් සිටිනවා

🌈 ඔයාට කැමති කෙල්ලෝ දෙන්නෙක් තෝරාගන්න පුළුවන් රුපියල් 1200 ට

🌗 Full Body Massage Rs 1200/= for 2 Girls
🌗 Head Massage
🌗 Foot Massage
🌗 Oil Massage
🌗 Lotion Massage
🌗 Relaxing Massage

👉 Clean and Safety Place
👉 Friendly Girls
👉 Hidden Car Parking
🔴 Beautiful girl Selection Available

💋 විශේෂ දීමනාව අපෙන්ම පමණි 💋

🛑 ගැහැණු ළමුන් දෙදෙනෙක් එකවර ගන්න සම්පූර්ණ මුදල රුපියල් 1200 ක් පමණි 🛑

🌗🛑📞 0779244834

👉 Moratuwa | මොරටුව


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න