රු 1500 ට ගැහැණු ළමුන් දෙදෙනෙක් එකවර ලබා ගන්න

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


❤️ ලස්සනම ලසසන Girls ලා දෙන්නෙක් ගෙන් සුපිරි Full Body Massage එකක් රු 1500/=

❤️‍🔥Body To Body Massage
💐Feeling Massage
🍀Realax Massage
🌵Happy Ending
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
🟢 2 Girls Same Time for 1 Customer Full Body Massage 🟡 Nugegoda Only Rs 1500/=
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
🔴 Special Offer for 3 Day's
🟥 දවස් 3 ක් සදහා විශේෂ දීමනාවක්
🟢 වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න
☎️ 0769391781
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
🌈 අවු 20 සිට ඉහළට ලස්සනම ලස්සන හුරබුහුටි දඟකාර කෙල්ලෝ රාශියක් සිටිනවා
🟣There are a lot of beautiful cutie girls from 20 years up and up
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
🌈 ඔයාට කැමති Girls ලා දෙන්නෙක් තෝරාගන්න පුළුවන් රුපියල් 1500 ට
🟢You can choose two girls for Rs. 1500
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
🧡 Full Body Massage Rs 1500/= for 2 Girls
💚 Head Massage
💙 Foot Massage
💜 Oil Massage
❤️ Lotion Massage
💛 Relaxing Massage
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
❤️‍🔥Body To Body Massage
💐Feeling Massage
🌵Happy Ending
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
🔴 Clean and Safety Place
🟢 Friendly Girls
⚫ Hidden Car Parking
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
🟥 විශේෂ දීමනාව අපෙන්ම පමණි 🟥
🔴This special offer is from us only🔴
💚 ගැහැණු ළමුන් දෙදෙනෙක් එකවර ගන්න සම්පූර්ණ මුදල රුපියල් 1500 ක් පමණි 💚
🟦The total amount to take two girls at once is only 1500 rupees ☎️ 0769391781
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••