රහසිගත ඇසුරකට කාන්තාවකට ආරාධනා
මට වයස 26යි. රහසිගත ඇසුරකට විශ්වාසවන්ත සුන්දර කාන්තාවක් සොයමි. සම්බන්තාවය කෙටිකාලීන හෝ දිගුකාලීනව පවත්වාගෙන යාමට කැමැත්තෙමි.
වයස් භේදයක් නොමැත.
ඕනෑම ප්‍රදේශයකින් අමතන්න.
0770520878
ඔබට සිතැඟි පරිදි මා හා සතුටු විය හැකිය


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න