පිලියන්දල කැස්බෑව ♥︎ 6,500/=☆

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


👩‍💼ඔයාල කැමති විදීහට හොඳ සේවයක් ලබා ගන්න පුළුවන්👩‍💼
🙏 HI DEAR...
👩‍💼hi im
👩‍💼Dilakshi - 34 Years OLD

NEW GIRL FOR FEELD


➖➖➖➖➖➖➖➖
🅛🅞🅒🅐🅣🅘🅞🅝
PILIYANDALA Rathmalana bokundara kesbawa katubadda

➖➖➖➖➖➖➖➖
🅟🅐🅒🅐🅖🅔

🕰️1 HOUR 1 SHOT ONE Girl 6,500/= 👩‍💼

➖➖➖➖➖➖➖🅒🅞🅝🅓🅘🅣🅘🅞🅝
🚫NO VISIT🚫
🚫NO AN.AL 🚫
🚫NO NIGHT 🚫
👄BOOBS SUCK OK💋
👄LIP KISS OK 💋
👄LIKING OK 💋
👄ANY POSITION💋
😍OUR PLEACE MY PLACE 🏦

➖➖➖➖➖➖➖➖
🏤ඉතාමත් පීරීසිදූ හොඳ HOTEL ROOMS 🏤
🚘PARKING AVAILABLE🚘
🏦SAFETY PLACE
VERY CLEAN HOTEL ROOMS🏦
➖➖➖➖➖➖➖➖
👩‍💼👩‍💼NEW 💯 Fresh & Real Clean Girls 👩‍💼
🧜 Real Beautiful Body 🧜 Best work🧜
🤩Enjoy With my Nice Work 🤩
🤩 Arranged With Your Dream Fun 🤩
🥰 Enjoy With Best Romantic Feeling🥰
💯 100% Guarantee. Dont Worry🚫
🤩 Come to meet US real girl friends experience🤩


👩‍💼හදීස්සී නෑ ඔයාල ගෙවන මූදලට සූපීරී FUN එකක් දෙනවා 👩‍💼

📵අනේ බොරුවට කෝල් අරන් කරදර කරන්න ඒපා📵
📱CONTENT📱
0704415163