𝗞𝗔𝗡𝗗𝗬 (මහ නුවර,පේරාදෙණිය ) яєαℓ мυѕℓιм gιяℓ

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


𝗞𝗔𝗡𝗗𝗬
(මහ නුවර,පේරාදෙණිය )
яєαℓ мυѕℓιм gιяℓ

𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗘
𝗖𝗔𝗠 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗘

👉ωнαтѕαρρ
0703036326📞

💞I'm Sasmina💖
👉Im 30 years old 🍓
👉Im slim and white skin
👉location kandy , Dehiwala

𝙵𝚄𝙻𝙻 𝙲𝙷𝙰𝚁𝙶𝙴𝚂

🍓 01 hour 01 shot 8000/= with
Room
🍓 02 hour 02 shots 13000/=
With room
🍓 FULL 🅽🅸🅶🅷🆃 RS.
25000/= With room

🍓 boobs suck ok.
🍓 Liking ok.
🍓 69 ok.
🍓 any position ok.
🍓 Anal ok

👎no 3some
👎no Couple

𝙲𝙰𝙼 𝙲𝙷𝙰𝚁𝙶𝙴𝚂
👉05 Min 1500/=
👉10 Min 2000/=
👉20 Min 2500/=
( With Face )

Tnx 💕💕