📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

මහනුවර _ MUSLIM GIRL FULL SERVICE LIVE CAM

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


මහනුවර _ MUSLIM GIRL

FULL SERVICE
LIVE CAM

Chat with ZAINA on Whatsapp

📞 070 3036 326

❣️ HI DEAR
❣️ I' AM ZAINA
❣️ MY AGE 28
❣️ 100% Clean and Clear
❣️ White skin Slim body Friendly

👉 ᴍʏ ꜱᴇʀᴠɪᴄᴇ
❣️ boobs suck ok ( Red nipples )
❣️ Liking ok
❣️ SuckIing ok
❣️ Eny position ok
❣️ B2B (30 Mins Rs 6000/=)
❣️ Anal ok

👉 ꜰᴜʟʟ ꜱᴇʀᴠɪᴄᴇ ᴄʜᴀʀɢᴇꜱ
❣️ 01 Hour 01 Shot 7500/=
[ With room]
❣️ 01 Hours 02 Shots 12500/=
[ With room]
❣️ 02 Hours 03 Shots 15500/=
[ With room]
❣️ Full night 25000/= ( 10hours )
[ With room]

👉 ʟɪᴠᴇ ᴄᴀᴍ ᴄʜᴀʀɢᴇꜱ
❣️ 10 MIN Rs. 2000/=
WITH FACE
❣️ 15 MIN Rs. 2500/=
WITH FACE
❣️ 20 MIN Rs. 3000/=
WITH FACE

💕 THANKS ....