මහනුවර- පේරාදෙණිය FULL SERVICE LIVE CAM

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


මහනුවර- පේරාදෙණිය

FULL SERVICE
LIVE CAM

📞 ᴄᴀʟʟ ᴡʜᴀᴛꜱᴀᴘᴘ
0702897197 📞
🤝 Hi ......
👩‍💼 Im NISHU
🧜 My age 27
🧜 This is 100% my real picture
💕 100% Clean and Clear slim body
and White Skin Beautiful girl

➖➖➖➖➖➖➖
𝑳𝑶𝑪𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵
✳️ KANDY
✳️ PERADENIYA
✳️ KATUGASTOTA
➖➖➖➖➖➖
𝑪𝑶𝑵𝑫𝑰𝑻𝑰𝑶𝑵
👉 Bo.obs Suck ok
👉 Suck ok With condom
👉 69 Position ok
👉 Lik 🫦ing ok
👉 Any Position ok
👉 lip kiss ok
👉 🍸🚬🧊 Drinks smoking ok
➖➖➖➖➖➖➖➖
𝑪𝑯𝑨𝑮𝑬𝑺
✨️ 01 HOUR 01 SHOT
Rs. 5500/= With room

✨️ 01 HOUR 02 SHOTS
Rs. 8500/= With room

✨️ FULL NIGHT UNLIMITED
SHOTS RS. 25000/= With
Rooms
➖➖➖➖➖➖➖➖
𝘾𝘼𝙈 𝘾𝙃𝘼𝙍𝙂𝙀𝙎

✨️ 10 MIN Rs. 2000/=
WITH FACE

✨️ 15 MIN Rs. 2500/=
WITH FACE

✨️ 20 MIN Rs. 3000/=
WITH FACE

👩‍💼 NEW 💯 Fresh & Real Clean
Girls 👩‍💼
🧜 Real Beautiful Body 🧜 Best
work🧜
🤩 Enjoy With My Nice Work 🤩
🤩 Arranged With Your Dream Fun
🥰 Enjoy With Best Romantic Feeling
💯 100% Guarantee. Dont Worry
🤩 Come to meet me real girl friend
experience🤩

🤝 THANKS ALL MY GENUINE
CUSTOMERS 💕