📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

මහනුවර -කටුගස්තොට I am new to the Kandy

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


මහනුවර -කටුගස්තොට
I am new to the Kandy

𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗘
𝗟𝗜𝗩𝗘 𝗖𝗔𝗠
𝙼𝚈 𝚆𝙷𝙰𝚃𝚂𝙰𝙿𝙿මහනුවර -කටුගස්තොට
I am new to the Kandy

𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗘
𝗟𝗜𝗩𝗘 𝗖𝗔𝗠
𝙼𝚈 𝚆𝙷𝙰𝚃𝚂𝙰𝙿𝙿
📞 0702712019

👉 I'm AMANDA
👉 This is my truth A photograph.
If you want to make sure The
verification fee is Rs.500/= I
will decommission it charging.
👉 26 Years hot and young more
unmarried girl
👉 White skin and slim body type
👉 Fresh and Clean girl
👉 Breast - 36, Weight 52

𝙼𝚈 𝚂𝙴𝚁𝚅𝙸𝙲𝙴

*Lipp kiss-For only clean customers
*Anal ok
*Boobs Suck
*Any Position
*Sucking
*Licking
*Full body Licking

👉 𝙵𝚄𝙻𝙻 𝙲𝙷𝙰𝚁𝙶𝙴𝚂
𝟶𝟷 𝙷𝙾𝚄𝚁
Rs. 8000/= 𝟎𝟐 Shot
Rs. 9500/= 𝟎𝟐 Shot ( Anal )
With A/C Room

𝟶𝟷 𝙰𝙽𝙳 𝙷𝙰𝙻𝙵 𝙷𝙾𝚄𝚁𝚂
Rs. 12000/= 𝟎𝟑 Shot
Rs. 15000/= 𝟎𝟑 Shot( Anal )
With A/C Room

𝙵𝚄𝙻𝙻 𝙽𝙸𝙶𝙷𝚃 👉only weekend
Rs. 20000/= Non-stop enjoyment
With A/C Room ( 8Hour )


** Without condem extra charges will be taken and only for clean genuine people this service

👉 𝙲𝙰𝙼 𝙲𝙷𝙰𝚁𝙶𝙴𝚂

10 Min Rs. 2000/=
Half face
Pussy, boobs show and Voice

15 Min Rs. 2500/=
Full face
Pusy boobs play Voice and
Fingering

20 Min Rs 3000/=
Full face
Pusy play with tools and
Fingring and juice out

Thank all of you 💕
📞 0742712019

👉 I'm AMANDA
👉 This is my truth A photograph.
If you want to make sure The
verification fee is Rs.500/= I
will decommission it charging.
👉 26 Years hot and young more
unmarried girl
👉 White skin and slim body type
👉 Fresh and Clean girl
👉 Breast - 36, Weight 52

𝙼𝚈 𝚂𝙴𝚁𝚅𝙸𝙲𝙴

*Lipp kiss-For only clean customers
*Anal ok
*Boobs Suck
*Any Position
*Sucking
*Licking
*Full body Licking

👉 𝙵𝚄𝙻𝙻 𝙲𝙷𝙰𝚁𝙶𝙴𝚂
𝟶𝟷 𝙷𝙾𝚄𝚁
Rs. 8000/= 𝟎𝟐 Shot
Rs. 9500/= 𝟎𝟐 Shot ( Anal )
With A/C Room

𝟶𝟷 𝙰𝙽𝙳 𝙷𝙰𝙻𝙵 𝙷𝙾𝚄𝚁𝚂
Rs. 12000/= 𝟎𝟑 Shot
Rs. 15000/= 𝟎𝟑 Shot( Anal )
With A/C Room

𝙵𝚄𝙻𝙻 𝙽𝙸𝙶𝙷𝚃 👉only weekend
Rs. 20000/= Non-stop enjoyment
With A/C Room ( 8Hour )


** Without condem extra charges will be taken and only for clean genuine people this service

👉 𝙲𝙰𝙼 𝙲𝙷𝙰𝚁𝙶𝙴𝚂

10 Min Rs. 2000/=
Half face
Pussy, boobs show and Voice

15 Min Rs. 2500/=
Full face
Pusy boobs play Voice and
Fingering

20 Min Rs 3000/=
Full face
Pusy play with tools and
Fingring and juice out

Thank all of you 💕