මහනුවර , කටුගස්තොට 👉 𝙵𝚄𝙻𝙻 𝚂𝙴𝚁𝚅𝙸𝙲𝙴 👉 ʟɪᴠᴇ ᴄᴀᴍ

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


මහනුවර , කටුගස්තොට

👉 𝙵𝚄𝙻𝙻 𝚂𝙴𝚁𝚅𝙸𝙲𝙴
👉 ʟɪᴠᴇ ᴄᴀᴍ

ᴛᴏ ᴄᴏɴɴᴇᴄᴛ ᴡɪᴛʜ ᴍᴇ

👉ᴡʜᴀᴛꜱᴀᴘᴘ
📞 0742667092

🌹 I'm ᴀᴍᴇꜱʜᴀ
🌹 Im 26 Years
🌹 I'm MODLING & SALOON
🌹 I'm 100% clean & fresh girl
🌹 Hight 5'5 Wight 53kg Brest 36
🌹 HOT & Sexy friendly Girl

👉 ᴍʏ ꜱᴇʀᴠɪᴄᴇ

🍊 B👀B S SUCKING
👅 LIK😋ING
🍑 Anal
🔄 ANY POSITION
🍌 SUCKING
🍔 BODY 2 BODY SERVICE
🫦 LIP KISSING ( Only clear jents)

🚕️ VISIT Ok
👉 Visit charges 3000/=
🌟 CLUBBING 😊
🌟 PARTY 🍻🥂

👉 ᴍʏ ᴄᴏɴᴅɪᴛɪᴏɴꜱ
🚫 NO 3Some
🚫 NO Couple Service

𝐌𝐘 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐆𝐄𝐒

👉 𝚁𝚂 𝟼𝟻𝟶𝟶/= 𝟶𝟷 𝙷𝙾𝚄𝚁
𝟶𝟷 𝚂𝙷𝙾𝚃𝚂

👉 𝚁𝚂 𝟾𝟻𝟶𝟶/= 𝟶𝟷 𝙷𝙾𝚄𝚁
𝟶𝟸 𝚂𝙷𝙾𝚃𝚂

👉 𝚁𝚂 𝟷𝟸𝟻𝟶𝟶/= 𝟶𝟸 𝙷𝙾𝚄𝚁
𝟶𝟹 𝚂𝙷𝙾𝚃𝚂

👉 𝚁𝚂 𝟹𝟶𝟶𝟶𝟶/= 𝙵𝚄𝙻𝙻
𝙽𝙸𝙶𝙷𝚃
𝚄𝙽𝙻𝙸𝙼𝙸𝚃𝙴𝙳 𝚂𝙷𝙾𝚃𝚂
( 𝟾 𝙷𝙾𝚄𝚁𝚂 )

👉 𝙱𝙾𝙳𝚈 𝚃𝙾 𝙱𝙾𝙳𝚈
𝙼𝙰𝚂𝙰𝙶𝙴
𝚁𝚂 𝟻𝟶𝟶𝟶/= ( 𝟥𝟢 𝙼𝙸𝙽𝚂)

**𝙰𝚕𝚕 𝚙𝚊𝚌𝚔𝚊𝚐𝚎𝚜 𝚊𝚛𝚎 𝚒𝚗𝚌𝚕𝚞𝚜𝚒𝚟𝚎 𝚘𝚏 𝚛𝚘𝚘𝚖 𝚌𝚑𝚊𝚛𝚐𝚎𝚜


👉 𝐋𝐈𝐕𝐄𝐂𝐀𝐌 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐆𝐄𝐒

🫰 𝟷𝟶 𝙼𝙸𝙽 𝚁𝚂 𝟸𝟶𝟶𝟶/=
𝚆𝙸𝚃𝙷 𝙵𝙰𝙲𝙴
🫰 𝟷𝟻 𝙼𝙸𝙽 𝚁𝚂 𝟸𝟻𝟶𝟶/=
𝚆𝙸𝚃𝙷 𝙵𝙰𝙲𝙴
🫰 𝟸𝟶 𝙼𝙸𝙽 𝚁𝚂 𝟹𝟶𝟶𝟶/=
𝚆𝙸𝚃𝙷 𝙵𝙰𝙲𝙴

🌹ₜₙₓ ₜₒ ᵣₑₐD ₘₑ 💞